Petak , 7.5.2021. | 08:38

Pretraživanje

ME4CataLOgue 

Konferencija

 

Popis prihvaćenih sažetaka

Objavljeno: 16.10.2014. | 7:51
Prikaza: 1398
|

International Professional Conference ME4CataLOgue

Popis prihvaćenih sažetaka : International Professional Conference ME4CataLOgue

 

POPIS PRIHVAĆENIH SAŽETAKA
LIST OF ACCEPTED ABSTRACTS

 

R.b.

Autori

Naslov rada

Institucija

E-mail

1.

Balković Mislav, Grgić Silvija, Šarkanj Klaudija

Metodologija izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacije za tržište rada

Visoko učilište Algebra, Zagreb, Hrvatska

mislav.balkovic@racunarstvo.hr

2.

Birač Biljana

Izazovi u provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Odjel za HKO, Zagreb, Hrvatska

biljana.birac@mzos.hr

3.

Bošnjaković Mladen and Knežević Katarina

Analiza kriterija rangiranja pristupnika pri upisu na stručni preddiplomski studij Proizvodno strojarstvo na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, Croatia

mladen.bosnjakovic@vusb.hr

4.

Boštjan Harl, Nenad Gubeljak, Marko Kegl and Jozef Predan

Development of courseware modules for engineering mechanics education

University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia

bostjan.harl@um.si

nenad.gubeljak@um.si

5.

Buljubašić Kuzmanović Vesna

Kurikulum utemeljen na kompetencijama studenata

Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet Osijek, Osijek, Croatia

vbuljubasic@ffos.hr

6.

Čikić Ante

Izazovi implementacije ishoda učenja svih razina visokog obrazovanja studenata iz polja strojarstva

Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Bjelovar, Hrvatska

acikic@vtsbj.hr

7.

Ćurković Katarina, Barać Nikolina

Razvoj novih usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u funkciji povezivanja obrazovnog i sustava zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje

katarina.curkovic@hzz.hr

nikolina.barac@hzz.hr

8.

Deluka Tibljaš Aleksandra1, Karleuša Barbara, Pavletić Duško

Analiza kompetencija završenih studenata – Primjer s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

1 Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

aleksandra.deluka@uniri.hr

9.

Dragojević Đurđica and Matešić Marina

External quality assurance of learning outcomes in higher education – European and Croatian experiences

Agency for Science and Higher Education

ddragojevic@azvo.hr

10.

Dubreta Nikša

Inženjeri u društvu – u društvu s inženjerima: integracija društveno-humanističkih kolegija u akademski studijski program strojarstva u Hrvatskoj

University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia

niksa.dubreta@fsb.hr

11.

Duilović Daria and Dželalija Mile

Analysis of economic competitiveness and the state of NQF implementation

University of Split, Croatia

mile@pmfst.hr

12.

Flašker Jože

Pregled događanja kod razvoja sistema prije Bolonje

University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia

joze.flasker@um.si

13.

Forempoher Škuver Maja1, Šterpin Graciela, Vale F.

Praktična provjera ishoda učenja - primjer diplomskog rada

1 Faculty of Engineering, University of Rijeka, Croatia

maja.forempoher@riteh.hr

14.

Gašpar Dražena, Magić Mirela

How students understand learning outcomes

University of Mostar, Faculty of Economics, B&H

drazena.gaspar@sve-mo.ba

mirela.mabic@sve-mo.ba

15.

Geršić Tomislav

Razvoj društvenih kompetencija i primjena mekih vještina u svrhu motiviranja studentskog tijela

University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia

gersic.tomislav@fsb.hr

16.

Geršić Tomislav, Liverić Lovro

Ishodi učenja kao alat povezivanja obrazovanja i industrije

University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia

gersic.tomislav@fsb.hr

lliveric@sz.uniri.hr

17. Goleš Nikolina, Radica Gojmir 1,
Bagavac Petra
Analiza učinkovitosti mikrokogeneracijskog postrojenja sa obnovljivim izvorima energije i mogućnost primjene  Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture  in Split, Croatia goradica@fesb.hr

18.

Gotlih Karl and Polajnar Andrej

ALUMNI - a platform for networking all levels of higher education on the HEI

University of Maribor, Faculty of Mechanical Engineering, Slovenia

karl.gotlih@um.si

19. Grilec Krešimir Inženjerstvo materijala na strojarskim fakultetima u RH Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska kgrilec@fsb.hr

20.

Grubić-Nešić Leposava 1, Melović Boban

Značaj mekih vještina u edukaciji inženjera

1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,  Novi Sad, Srbija

nesle@uns.ac.rs

21.

Hadžikadunić Fuad and Vukojević Nedeljko

Diplomas versus Industrial needs

University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Zenica, Bosnia and Herzegovina

hfuad@mf.unze.ba

22.

Hloch Sergej1, Kozak Dražan, 
Krolczyk Grzegorz,
Ščučka Jiří  

What gives importance to science, or science is not state, it is choice... 1 Faculty of Manufacturing Technologies TU of Košice with the seat in Prešov, Slovak Republic hloch.sergej@gmail.com

23.

Barle Jani, Franulović Marina,
Jurčević Lulić Tanja1,
Kladarić Ivica, Markučič Damir, Radica Gojmir

 

Izrada Kataloga znanja, vještina i kompetencija za studije strojarstva u Republici Hrvatskoj

1 Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvtaska

tanja.jurcevic@fsb.hr

24.

Kalambura Sanja, Jovičić Nives, Pili Kristijan, Mihaljević Branko

Integrirani sustav osiguravanja kvalitete - 4 P VVG-a

Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, Hrvatska

sanja.kalambura@vvg.hr

25. Károly Belina, Zsuzsanna Kovács Dual type of higher education at Kecskemet College Faculty of Mechanical Engineering and Automation, Kecskemet College, Kecskemet, Hungary kovacs.zsuzsanna@gamf.kefo.hu

26.

Kirin Snežana1, Janovac Tatjana, Sedmak Aleksandar, Brzaković Miodrag,
Jakić Branislav

Research of compliance of higher education and the needs of the economy in Serbia

1Innovation Center of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

snezanakirin@yahoo.com

27.

Kladarić Ivica, Klarić Štefanija

Razvoj programa cjeloživotnog obrazovanja "Operater za toplinsku obradu"

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijek, Hrvatska

ikladar@sfsb.hr

28.

Kosec Borut1, Mitič Sergeja, Babič Ivana, Nagode Aleš, Budak Igor, Karpe Blaž, Soković Mirko

Doctoral study program „Environmental Protection”

University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Ljubljana, Slovenia

borut.kosec@omm.ntf.uni-lj.si

39.

Kralj Majda

Višeškolsko stručno obrazovanje  i povećanje zaposljivosti u privredi

MIC Academia, Maribor, Slovenia

majda.kralj@academia.si

30.

Lemeš Samir, Berberović Edin, Karač Aleksandar

Learning Outcomes of Mathematics and ICT in Mechanical Engineering Curricula

University of Zenica, Faculty of Mechanical Engineering, Zenica, Bosnia and Herzegovina

slemes@mf.unze.ba

31. Lenić Kristijan, Trp Anica, Pavković Branimir Obrazovanje za energetsku učinkovitost u zgradarstvu Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci kristian.lenic@riteh.hr

32.

Livazović Goran

Pedagogy and Learning outcomes: A critical perspective

Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek, Croatia

glivazovic@ffos.hr

33.

Lončar-Vicković Sanja1, Dolaček-Alduk Zlata i Trampus Dubravka

Mjesto ishoda učenja u studijskim programima Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

1 Centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

sloncar@gfos.hr

34. Lovrin Neven Importance of Engineering Ethics in Engineering Education University of Rijeka, Faculty of Engineering neven.lovrin@riteh.hr

35.

Ljubičić Matija

Komparativni prikaz razlika između studija i studentskog života u Hrvatskoj i Sloveniji te Austriji

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvtaska

matija.ljubicic@gmail.com

36.

Maglić Leon, Maglić Olivera

Specifičnosti primjene zahtjeva norme ISO 9001 u visokom obrazovanju

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijek, Hrvatska

lmaglic@sfsb.hr

37.

Markulak Damir

O suvremenom obrazovanju inženjera

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

markulak@unios.hr

38. Maroš Nikola, Radica Gojmir,
Barbir Ante
Izrada trkaćeg auta za FSAE natjecanje Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture  in Split, Croatia nmaros@fesb.hr
goradica@fesb.hr 

39.

Matejiček Franjo

Studiranje mehanike na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Slavonski Brod, Hrvatska

fmatej@sfsb.hr

40. Mijić Antonio, Radica Gojmir, Dodig Dino Istraživanje novog koncepta aktivnog modularnog motora s unutarnjim izgaranjem Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture  in Split, Croatia amijic@fesb.hr
goradica@fesb.hr
ddodig@fesb.hr 

41.

Mitrović Slavica1, Pejanović Radovan

Poduzetnička znanja u edukaciji inženjera

1 Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

mslavica@uns.ac.rs

42.

Muhić Haris 1, Dželalija Mile, Dizdarević Alma, Bašić Hazim

Linking learning outcomes on programme, module and courses level in baseline of the BIH Qualifications framework

World university service of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

haris.muhic@sus.ba

43. Nagy Cs. Géza Dual training in mechanical engineering at the Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology, University of Pécs Mechanical Engineering Faculty in Pécs, University of Pécs, Hungary csnagyg@pmmik.pte.hu

44.

Onukijević Mirjana

Prema poučavanju orijentiranom stjecanju kompetencija

Tehnička škola Slavonski Brod, Hrvatska

tssb@tssb.hr

45.

Pavletić Duško1, Deluka Tibljaš Aleksandra

Students employability – Perception of students and teachers from the University of Rijeka

Faculty of Engineering, University of Rijeka, Rijeka, Croatia

duskop@riteh.hr

46.

Porobić Selma

Model za definiranje minimalnih elemenata Standarda kvalifikacije u obrazovanju nastavnika

University of Tuzla, Faculty of Philosophy, Bosnia and Herzegovina

selma.porobic@untz.ba

47. Rajković Božica Razvoj znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz nastavu strukovnih predmeta Tehnička škola Slavonski Brod bobaraj@gmail.com
48. Schäffer Zs, Müller P, Schiffer Á, Sári Z, Jancskár I, Várady G 1 Integrating engaging research project in education  1Pollack Mihály Faculty of Engineering and Information Technology
University of Pécs
varady.geza@pmmik.pte.hu

49.

Sedmak Aleksandar 1, Popović Dejan, Veg Aleksandar, Popović Maneski Lana, Kirin Snežana, Konstantinović Ljubica, Simeunović Vladimir

Mechatronics in rehabilitation – new master programme developed through TEMPUS project HUTON

University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

asedmak@mas.bg.ac.rs

50.

Skočilić Jasmina

Internationalisation tools and policies in higher education

Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, Croatia

jasminaskocilic@gmail.com

51.

Steblovnik Župan Zdenka

Student centred learning – New paradigm of teaching mission in the institutions and its implementation

EURASHE Brussels, Belgium & Višja šola za lesarstvo in oblikovanje, Maribor, Slovenia

zdenka.szupan@gmail.com

52. Stepanić Josip, Runje Biserka1, Majetić Dubravko, Alar Vesna Extending the lifespan of learning outcomes applicability Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, University of Zagreb,Croatia biserka.runje@sfsb.hr

53.

Stoev Lachezar1, Uzunova Magdalina, Kozak Dražan, Stoić Antun

Preparation of video lectures for distance learning

Technical University in Sofia, Bulgaria

lstoev@tu-sofia.bg

54.

Šoštar Marko

Iskustvo rada na bolidu FSB- RT04R ARCTOS i usporedba sa znanjima stečenim kroz nastavu

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvtaska

marko.sostar007@gmail.com

55.

Štajdohar-Pađen Olga

Što bi studenti morali naučiti o radu u laboratoriju u skladu s normom HRN EN ISO/IEC 17025

Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. Zagreb

olga.stajdohar-paden@zg.ht.hr

56.

Štajdohar-Pađen Olga1, Zlatović Sonja, Marinčić Snježana

Kolegiji Upravljanje kvalitetom na visokim učilištima u Hrvatskoj

1 Hrvatsko društvo za kvalitetu

olga.stajdohar-paden@zg.ht.hr

57.

Šterpin Graciela, Jurković Zoran, Perinić Mladen

Optimizacija proizvodnog procesa strojnih dijelova primjenom simulacije

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

gsterpin@riteh.hr

58. Štorga Mario, Marjanović Dorijan, Škec Stanko How to support project - based education with E - learning University of Zagreb, Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Croatia mario.storga@fsb.hr

59.

Tatalović Marina

Važnost implementacije Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za obrazovanje i za tržište rada

Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, Hrvatska

marina.tatalovic@vlada.hr

60.

Tecilazić Goršić Ana

Hrvatski kvalifikacijski okvir u funkciji ostvarenja vizije kvalitetnog i relevantnog visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Sektor za razvoj visokog obrazovanja, Hrvatska

ana.gorsic@mzos.hr

61.

Tkalčić Tomislav

Hrvatska komora inženjera strojarstva pred izazovima budućnosti

Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, Hrvatska

tomislav.tkalcic@hkis.hr

62. Tomić Rodoljub1, Kirin Snežana, Sedmak Aleksandar Vocational training with a direct impact on local economic development of the Municipality of Trstenik 1Faculty of strategic and operational management, Belgrade, Serbia rodoljub.tomic@fpsp.edu.rs  

63.

Tropša Vlado, Pisačić Katarina, Kolednjak Marijana

Nekoliko aspekata stručnog studija strojarstva Sveučilišta Sjever

Sveučilište Sjever, Varaždin, Hrvatska

katarina.holik@gmail.com

64.

Trslić Petar

Iskustvo praktične nastave na Tehničkom sveučilištu u Clausthalu, Njemačka

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvtaska

petar.trs@gmail.com

65.

Turčin Ioan, Traussnigg Udo,
Sattinger Vinzenz

Project Based Learning at Campus 02 UAS degree programmes in automation technology

CAMPUS 02, University of Applied Sciences, Graz, Austria

ioan.turcin@campus02.at

66.

Ungureanu Nicolae

Presentation of knowledge, skills and competences for mechanical engineering field of studies in Technical University of Cluj Napoca

TU Cluj Napoca, University Centre North in Baia Mare, Romania

unicu@ubm.ro

67.

Vranešević Marinić Nina

Smjernice za priznavanje neformalnog i informalnog učenja u Hrvatskoj

Institute for the Development of Education, Zagreb, Croatia

nvranesevic@iro.hr

68. Zrnic Nenad, Nedeljković Miloš, Pešić Slavko ASIIN accreditation of study programs of the Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Serbia nzrnic@mas.bg.ac.rs

Projekt provode :

ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :
ME4CataLOgue :